Nasze kategorie
Dzień dostawy: 01 lipca Kliknij aby zmienić

Wybierz nową datę dostawy

Zaznacz dzień i kliknij przycisk "Zatwierdź"

Brak produktów w koszyku.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.urodzaj.pl (zwany dalej „Serwisem”) prowadzony jest przez Urodzaj Mikołaj Dembiński Marcin Wiechowski spółka cywilna, nip:5272943043, adres: ul. Przyce 23A, 01-266 Warszawa
  (zwana dalej „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”). Kontakt ze Sprzedawcą/Usługodawcą jest możliwy pod numerem telefonu +48 502-543-978 lub poprzez wiadomość drogą elektroniczną na adres: kontakt@urodzaj.pl
 2. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z Serwisu świadczącego następującego usługi:
 • dostęp online do zapoznania się z ofertą Sprzedawcy,
 • założenie i dostęp do konta,
 • newsletter,
 • zakup oferowanych towarów przez Internet.
 1. Regulamin skierowany jest zarówno do klientów indywidualnych jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu, z wyjątkiem 8, który dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.
 2. Do korzystania z Serwisu i dokonania zakupów niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 • posiadanie urządzenia multimedialnego: 1)z dostępem do Internetu, 2)z zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki, 3)z systemem operacyjnym Windows, Mac OS, iOS lub Android, 4)z obsługą plików Cookies,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • posiadanie numeru telefonu komórkowego.

§2

DEFINICJE

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający założenie Konta.
 2. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie produktów z oferty do wirtualnego koszyka, podanie danych osobowych i określenie terminu i adresu dostawy oraz sposobu płatności.
 3. Zamówienie – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę: oświadczenie woli klienta, kończące wypełnianie Formularzu zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „kupuję i płacę”.
 4. Konto – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę: zbiór informacji przypisanych Zarejestrowanemu Użytkownikowi, które podał Usługodawcy podczas uzupełniania Formularza rejestracji i składania Zamówienia. Zbiór jest dostępny dla Zarejestrowanego Użytkownika po zalogowaniu.
 5. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
 6. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik Korzystający z Serwisu posiadający Konto.
 7. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. Konsument – Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.
 1. Produkt – towar prezentowany w sklepie internetowym Serwisu.
 2. Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę: usługa świadczona za pośrednictwem poczty e-mail, która umożliwia otrzymywanie treści związanych z Serwisem Użytkownikom, którzy dobrowolnie wyrazili chęć korzystania z usługi.

§3

ZAKUPY W SERWISIE

 1. Serwis prowadzi sprzedaż detaliczną oraz umożliwia zapoznanie się z ofertą i wysłanie zapytania ofertowego dla sprzedaży hurtowej.
 2. Sprzedawca umożliwia realizację zamówienia i dostawę Produktów na terenie Warszawy. Realizacja zamówienia i dostawy na innym obszarze jest możliwa tylko po wcześniejszym kontakcie i otrzymaniu jednoznacznego potwierdzenia od Sprzedawcy.
 3. Ceny wszystkich Produktów widoczne w Serwisie to ceny brutto (zawierające podatek VAT), wyrażone w złotych polskich.
 4. Produkty mogą nieznacznie odbiegać wagą od podanej wagi na stronie Serwisu. Podane ceny są cenami za porcje, a Klient dodając Produkt do wirtualnego koszyka zgadza się na otrzymanie Produktu, którego waga będzie się różnić o +/- 10%.
 5. W celu złożenia zamówienia należy wykonać następujące kroki:
  1. Wybrać Produkt lub Produkty i dodać je do wirtualnego koszyka.
  2. W widoku Koszyk użyć przycisku „Zamówienie”.
  3. Wybrać termin dostawy, uzupełnić wymagane dane osobowe i wybrać metodę płatności.
  4. Nacisnąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Zdjęcia stanowią propozycję podania. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów mogą się one różnić od przedstawionych na zdjęciach.

§4

KOSZTY I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Produkty na terenie Warszawy dostarczane są za pomocą wyspecjalizowanej firmy logistycznej pod adres podany w Formularzu zamówienia. W przypadku innych, uzgodnionych obustronnie lokalizacji możliwe jest wykorzystanie do transportu wyspecjalizowanej, zewnętrznej firmy.
 2. Termin dostawy wskazany w Formularzu zamówienia jest terminem orientacyjnym. Ostateczny termin zależy od rodzaju zamówionych produktów, lokalizacji i zdarzeń drogowych.
 3. O koszcie dostawy Klient jest informowany podczas składania zamówienia w Formularzu zamówienia.

§5

PŁATNOŚCI

 1. W Formularzu zamówienia Klient musi wybrać jedną z dostępnych metod płatności.
 2. Zapłaty za złożone zamówienie można dokonać następującymi metodami:
 • Błyskawiczny przelew online – przy użyciu systemu płatności elektronicznych przelewy24.pl – Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem 6 ust. 2.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w następującej formie:
  • pisemnie na adres: Urodzaj s.c. ul. Przyce 23A, 01-266 Warszawa
  • w formie elektronicznej poprzez wysłanie na adres: kontakt@urodzaj.pl

Do oświadczenia należy dołączyć dowód zakupu.

 1. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§7

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkty bez wad.
 2. Klient w przypadku jeżeli stwierdzi wady Produktów, ma prawo złożenia reklamacji
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

 1. W przypadku zwrotu środków zostaną one przekazane Klientowi niezwłocznie na wskazany przez niego rachunek bankowy lub w inny sposób ustalony ze Sprzedawcą.
 2. Reklamacja może zostać złożona poprzez złożenie oświadczenia przez Klienta w następujący sposób:
  • pisemnie na adres: Urodzaj s.c. Przyce 23A, 01-266 Warszawa
  • w formie elektronicznej poprzez wysłanie na adres: kontakt@urodzaj.pl

 

 1. Żywność to szczególna grupa towarów, które na ogół mają krótszą przydatność niż inne rzeczy. Z tych względów Sprzedawca nie może odpowiadać za jakość żywności, tak jak jest w przypadku towarów nieżywnościowych. W związku z tym, żywność powinna być reklamowana niezwłocznie od stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, tj:
 1. a) w terminie 3 dni od otwarcia Towaru paczkowanego oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości;
  b) w terminie 3 dni od dnia sprzedaży w przypadku Towaru sprzedawanego luzem.
 1. Jeżeli data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia Towaru upłynęły, Towar nie nadaje się do spożycia i nie podlega reklamacji, chyba że został dostarczony do Klienta po tym terminie, w sposób niezgodny z Umową.

 

§8

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Użytkowników nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo zmienić sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 6. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§9

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Serwisu.
 1. Administratorem danych osobowych jest Urodzaj s.c. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przyce 23A 01-266 Warszawa NIP: 5272943043, REGON: 387553851, (zwana dalej „Administratorem” lub „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”).
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, w tym do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Administrator zawsze dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Administratora w celu prowadzenia konta, pamiętania historii zakupów Klienta oraz jego preferencji.
 6. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.
 7. Serwis korzysta z plików cookies.
 8. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający).
 9. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (bez konieczności logowania), dzięki której Użytkownik korzystający z tego samego urządzenia nie musi za każdym razem logować się w serwisie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;
  • zapamiętywania danych z wypełnionych Formularzy Zamówienia.
 10. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Ograniczenia takie mogą jednak zakłócić możliwość korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 11. Administrator przetwarza również anonimowo dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, host, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym.
 12. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego gromadzone dane osobowe, prawo do ich poprawy, do żądania usunięcia danych oraz Konta. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z administratorem pisemnie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w Regulaminie. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia danych jest to równoznaczne z usunięciem Konta.

§10

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Urodzaj s.c. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przyce 23A 01-266 Warszawa NIP: 5272943043, REGON: 387553851. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@urodzaj.pl, telefonicznie pod numerem +48 502 543 978 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. U administratora danych osobowych nie został wyznaczony inspektor ochrony danych.
 3. Zbierane dane będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji zamówienia oraz zobowiązań administratora wynikających z umowy sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawienia Klientowi informacji o usługach administratora, przedstawienia przez niego ofert dopasowanych do Klienta potrzeb i zainteresowań oraz zwiększenie sprzedaży usług administratora; dodatkową podstawą dla marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora jest Klienta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  3. poprawnego działania strony www.urodzaj.pl, a w szczególności zapobiegania oraz wykrywania nadużyć, a także optymalizacji korzystania ze strony internetowej w zakresie w jakim pliki cookie mogą zbierać dane o Klienta zachowaniu w sieci czy adresie IP, dane pochodzące z cookie możemy połączyć z danymi pochodzącymi z zamówień, zbieraniu zagregowanych statystyk, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowych zakupów (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); uzasadnionym interesem administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z członkostwem w Programie.
 4. Administrator będzie przetwarzać dane:
  1. przez okres posiadania przez Klienta konta na stronie www.urodzaj.pl
  2. do czasu zgłoszenia przez Klienta  sprzeciwu w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania
  3. przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  4. w zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki
 5. Klientowi przysługuje prawo dostępu do przechowywanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Klientowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W szczególności przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Klient ma  prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Klientowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

 1. Dostęp do danych osobowych będą mieć:
  1. upoważnieni pracownicy administratora i tylko w niezbędnym zakresie,
  2. podmioty przetwarzającym dane na zlecenie administratora, w szczególności dostawcy usług IT, agencje marketingowe, firmy obsługujące callcenter oraz dostawy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
  3. osoby trzecie, w szczególności uprawnione organy jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji umowy sprzedaży i umożliwienia dostępu do serwisu na stronie www.urodzaj.pl

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów, wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Serwisie. Usługodawca poinformuje Zarejestrowanego Użytkownika lub Użytkownika zapisanego na Newsletter o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej tekst zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik lub Użytkownik zapisany na Newsletter nie zaakceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Administratora poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie lub/i zaprzestanie otrzymywania Newslettera.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Załącznik nr 1
Wzór formularza odstąpienia od umowy dla Klienta

…………………………..

Miejscowość i data

Imię i nazwisko:

Adres:

Data dostawy/złożenia zamówienia (niepotrzebne skreślić):

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym informuję o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zawartej z Urodzaj s.c. w zakresie towarów wymienionych poniżej.

Nazwa towaru ( lub symbol):

Numer paragonu (lub zamówienia):

………………………………..

Podpis (wymagany tylko jeśli formularz przesyłany jest w wersji papierowej)

 

© 2022 Urodzaj